Kursy walut NBP: USD 3,98 | EUR 4,32 | CHF 4,53 |
Strona główna | Mapa serwisu | Zgłoś ofertę | Polityka plików cookies| Kontakt
Wyszukiwarka
Numer oferty
Miejscowość lub dzielnica
Ulica
Cena
Powierzchnia
Liczba pokoi
 
Oferty specjalne

 

 

Zapraszamy na naszą stronę na portalu Facebook! 

Dużo ciekawych informacji i przydatnych linków.

              

 

AKTUALNOŚCI

 

W tym roku już nie skorzystasz z MdM !!!

Skończyło się finansowanie na 2016 rok programu „Mieszkanie dla Młodych” – podał Bank Gospodarstwa Krajowego, który obsługuje program. Wnioski na ten rok nie będą już przyjmowane, ale można jeszcze je składać na 2017 i 2018 rok. Później program zostanie wygaszony.

 

Obowiązuje od 1 września 2015 !

Jest nam niezmiernie miło zakomunikować, że nadszedł historyczny dla nas moment. Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – „Mieszkanie dla Młodych” – została podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Podpis prezydenta zakończył długi etap legislacyjny. Przed nami już tylko ostatnie 14 dni oczekiwania na uprawomocnienie się ustawy (vacatio legis) w czasie których banki będą intensywnie prowadziły prace nad dostosowaniem swoich systemów informatycznych. Już wkrótce zostaną złożone pierwsze wnioski – wśród nich te najważniejsze – umożliwiające zakup mieszkań i domów z rynku wtórnego.

Biorąc pod uwagę liczbę zapytań, które otrzymujemy w ostatnich dniach – mało która nowelizacja była równie oczekiwana. Poniżej prezentujemy krótką listę udogodnień, z których w najbliższym czasie będzie można skorzystać:

Wzmocnienie prorodzinnego oddziaływania programu. W przypadku osób wychowujących troje lub więcej dzieci (spełniających podane w ustawie warunki) zniesione zostały wymogi nieposiadania wcześniejszego mieszkania oraz limitu wieku. Dla rodzin z minimum trzema pociechami oznacza to możliwość przeprowadzki z obecnego – ciasnego mieszkania do większego apartamentu, nawet, jeżeli oboje małżonkowie są w wieku powyżej 35 lat. Dodatkowo rodziny wielodzietne skorzystają z wyższego mnożnika dofinansowania (30%), a wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększy się z 50 m2 do 65 m2.

Zwiększenie udziału w programie osób nieposiadających zdolności kredytowej. Po uprawomocnieniu się nowelizacji do kredytu razem z beneficjentem MDMu mogą przystąpić dowolne, inne osoby. Otwiera to możliwość nabycia mieszkań z dofinansowaniem przez osoby pozostające w nieformalnych związkach partnerskich. Osoby, które dotychczas nie mogły nabyć mieszkania ze względu na brak zdolności kredytowej będą mogły poprosić o wsparcie dowolną (także niespokrewnioną) osobę.

Rynek wtórny oraz mieszkania od spółdzielni mieszkaniowych. Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej m.in. zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.

Wysokość dofinansowania zostanie uzależniona od liczby posiadanych dzieci. Dzięki nowelizacji skorzystają rodziny wychowujące co najmniej dwoje dzieci.

Mnożnik dofinansowania wyniesie:

 1. 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów
 2. 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko
 3. 20% przy dwójce dzieci
 4. 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie.

Uproszczenie zasad nabywania mieszkań od zadłużonych deweloperów. Z ustawy wykreślono warunek wypłaty dofinansowania wyłącznie po zawarciu przez nabywcę ostatecznej umowy kupna-sprzedaży. Rezygnacja z tego warunku uprości życie wielu kupującym mieszkanie od dewelopera, który sam także zaciągnął kredyt na zakup mieszkania. Nowelizacja zakłada rezygnację z warunku podpisania przez nabywcę umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania przed wypłatą środków pochodzących z funduszu dopłat.

Panie i Panowie – tyle tytułem wstępu – w imieniu portalu mieszkaniedlamlodych.com zapraszamy do składania wniosków w znowelizowanym i jeszcze lepszym programie Mieszkanie dla Młodych. Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

Aktualizacja 17.08.2015

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym, tj. 17.08.2015 r. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – „Mieszkanie dla Młodych” została opublikowana w Dzienniku Ustaw (pozycja 1194).

Do uprawomocnienia się nowelizacji Ustawy pozostało zatem jedynie 14 dni vacatio legis. Nowelizacja uprawomocni się ostatniego dnia sierpnia. Od 1 września 2015 r. będziemy mogli składać wnioski wg nowych zasad, co dla większości beneficjentów programu oznacza o wiele wyższe dopłaty.

Przedstawiciele banków z którymi rozmawialiśmy informują o intensywnych pracach mających na celu dostosowanie systemów informatycznych – szczególnie dotyczących wprowadzenia do oferty kredytów dotyczących rynku wtórnego w programie MDM. Pomimo bardzo krótkiego okresu, jaki otrzymali do dyspozycji tempo wprowadzania zmian napawa optymizmem.

Szanowni Państwo, informujemy iż do końca 2014r. można kupić mieszkanie na kredyt z 5% wkładem własnym. Od dnia 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie, wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego, Rekomendacja S, zgodnie z którą każdy klient chcący uzyskać kredyt hipoteczny będzie musiał posiadać 10% wkładu własnego.

Mieszkanie dla Młodych

07.01.2014.

Od stycznia 2014 r. kupujący swoje pierwsze „M” mogą liczyć na pomoc państwa w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”.
Pomoc polega na dofinansowaniu wkładu własnego. Rodziny, w których pojawi się trzecie dziecko własne lub przysposobione, będą mogły dodatkowo dostać pomoc na wcześniejszą spłatę części kapitału kredytu.

 


Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych”

 • nie można posiadać innego mieszkania (także w przeszłości)
 • wiek do 35 lat (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka)
 • zakup na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego do 75 m2 lub domu jednorodzinnego do 100 m2, albo odpowiednio do 85m2 i 110 m2 - jeżeli nabywca wychowuje min. 3 dzieci
 • zaciągnięty kredyt na co najmniej 50% ceny mieszkania, na co najmniej 15 lat
 • cena mieszkania nie może przekroczyć wskaźnika określonego dla danej lokalizacji

 

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

 • dopłata do 50 m2 (nie więcej niż powierzchnia kupowanego mieszkania)
 • 10% dopłaty do wkładu własnego dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci
 • 15% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko
 • dodatkowe 5% na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie (lub kolejne) wychowywane dziecko
 • dopłata liczona w odniesieniu do wskaźnika określonego dla danej lokalizacji

Najem okazjonalny lokali mieszkalnych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i nowe zasady zwrotu VAT na materiały budowlane

20.11.2013

23 listopada 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 1304) określająca zasady programu Mieszkanie dla młodych (MdM). Wejście w życie ustawy oznacza, że od 1 stycznia 2014 r. ruszy program pomocy przy zaciąganiu kredytu mieszkaniowego na pierwsze własne mieszkanie. Ustawa zawiera także przepisy umożliwiające stosowanie formuły najmu okazjonalnego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz nowe regulacje dotyczące częściowego zwrotu VAT na materiały budowlane. Regulacje dotyczące najmu okazjonalnego będą miały zastosowanie już od dnia wejścia w życie ustawy. Nowe zasady zwrotu VAT wejdą w życie od 1 stycznia 2014 r.

Rozszerzenie systemu najmu okazjonalnego

Program MdM zawiera komplementarny do wsparcia nabycia mieszkania na rynku pierwotnym mechanizm wspierający najem lokali mieszkalnych. Rozwiązanie może stymulująco wpływać na rozwój rynku nowych mieszkań na wynajem, ograniczając część ryzyk związanych z wynajmem. Wprowadzenie zmian do ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, dopuszczających zawieranie umów najmu okazjonalnego również przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na zasadach dostępnych do tej pory tylko dla osób fizycznych zawiera art. 29 ustawy.

Oddawanie do używania takiego lokalu następuje na podstawie umowy o najem okazjonalny lokalu (umowy nazwanej), zawieranej na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Takich umów nie będzie można zawierać na lokale z publicznego zasobu mieszkaniowego. Obowiązkowymi załącznikami do umowy będą:

 • oświadczenie najemcy, w formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy o najem okazjonalny lokalu,
 • wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym mógłby zamieszkać w przypadku konieczności opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego,
 • oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytułu prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu. Na żądanie wynajmującego należy załączyć oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Umowa o najem okazjonalny lokalu będzie wygasać po upływie czasu na jaki została zawarta lub ulegać rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia. Jeżeli, po wygaśnięciu lub upływie terminu wypowiedzenia takiej umowy, najemca nie opróżni lokalu, właściciel będzie mógł doręczyć najemcy żądanie opróżnienia lokalu sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela. W przypadku bezskutecznego upływu terminu ustalonego w żądaniu, właściciel będzie mógł złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu - złożonemu w formie aktu notarialnego oświadczeniu najemcy o poddaniu się egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Regulacja powyższa polegająca na wyłączeniu wobec osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu wynajmowanego na podstawie umowy o najem okazjonalny lokalu, uprawnienia do otrzymania pomieszczenia tymczasowego, powinna zwiększyć podaż lokali mieszkalnych na rynku najmu i sprzyjać efektywniejszemu zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych nie tylko ludzi młodych, ale również osób w pozostałych przedziałach wiekowych.

Pomoc przy budowie domu jednorodzinnego systemem gospodarczym na nowych zasadach - tzw. częściowy zwrot VAT dla nabywających uprawnienia od 1 stycznia 2014 r.

Nowy mechanizm tzw. częściowego zwrotu VAT na materiały budowlane określa zasady pomocy, jaką w ramach ustawy objęte będą od 1 stycznia 2014 r. osoby budujące dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny (w ramach rozbudowy). Rozwiązanie w zakresie warunków dotyczących beneficjentów wsparcia (wiek, pierwsze mieszkanie), nakładów na mieszkanie objętych pomocą finansową (okres ponoszenia wydatków na zakup materiałów budowlanych objęty wsparciem, data wydania decyzji o pozwoleniu na budowę) oraz zakresu przedsięwzięć objętych pomocą (budowa domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego) jest analogiczne jak w przypadku programu wsparcia finansowanego z Funduszu Dopłat - MdM. Rozwiązanie w zakresie proponowanego mechanizmu wsparcia (zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w równowartości określonej na podstawie różnicy stawki podatku VAT i stawki obowiązującej w przeszłości - jako obniżona - podatku VAT na materiały budowlane) jest tożsame z systemem tzw. „zwrotu VAT na materiały budowlane”, wprowadzonym do obrotu prawnego w okresie akcesji Polski do UE. Tak jak obecnie, tak też i na nowych zasadach dokumenty złożone razem z fakturami uprawniającymi do tzw. częściowego zwrotu części VAT weryfikuje właściwy urząd skarbowy.

Zachowanie prawa ubiegania się po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych na dotychczasowych zasadach

Regulacje ustawy przewidują utratę mocy, z dniem 1 stycznia 2014 r., ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.);
- osoby, które przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w ww. ustawie mają prawo ubiegać o zwrot części tych wydatków na dotychczasowych zasadach;
- wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:
1) od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;
2) od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;
3) od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;
4) od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;
5) od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.;
- w przypadku, gdy wniosek składany jest po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2013 r., limity kwoty zwrotu obliczone zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ust. 5 i 6 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym dotyczą okresów liczonych od dnia złożenia tego wniosku do dnia 31 grudnia 2018 r.
 


Wydruk podstrony serwisu internetowego www.transport.gov.pl
.

© 2024 Forma-T Nieruchomości. Wszystkie prawa zastrzeżone.