Kursy walut NBP: USD 4,19 | EUR 4,48 | CHF 4,62 |
Strona główna | Mapa serwisu | Zgłoś ofertę | Polityka plików cookies| Kontakt
Wyszukiwarka
Numer oferty
Miejscowość lub dzielnica
Ulica
Cena
Powierzchnia
Liczba pokoi
 
Oferty specjalne

 

 

Zapraszamy na naszą stronę na portalu Facebook! 

Dużo ciekawych informacji i przydatnych linków.

              

 

KREDYT MDM


 Z końcem 2012 skończyła się możliwość skorzystania ze znakomitego produktu, jakim był preferencyjny kredyt RODZINA NA SWOIM.

Doczekaliśmy się nowej propozycji rządu, która zastąpi poprzedni produkt od 2014 r. do 2018 r.

Wiadomo kiedy, i na jakich warunkch będzie dostępny następny program o nazwie MIESZKANIE DLA MŁODYCH, czyli MDM.

 

Prezydent podpisał ustawę o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

31.10.2013

Mieszkanie dla Młodych31 października br. Prezydent RP podpisał przygotowaną przez Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej ustawę z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Ustawa oczekuje teraz na publikację w Dzienniku Ustaw.

Program "Mieszkanie dla młodych" - MdM umożliwi dofinansowanie wkładu własnego dla osób do 35 lat, kupujących pierwsze własne mieszkanie na rynku pierwotnym. Dla singli i rodzin bezdzietnych 10% wskaźnika odzwierciedlającego przeciętne koszty budowy mieszkań w danej lokalizacji, dla osób i rodzin wychowujących przynajmniej jedno dziecko - 15%. Oznacza to, że w przypadku zakupu przez beneficjenta programu MdM mieszkania w cenie niższej od wartości przeciętnych na danym terenie, realna pomoc państwa może pokrywać większą część ceny niż 10-15%. Dopłatą ma być objęte maksymalnie 50 m2, natomiast samo mieszkanie nie będzie mogło być większe niż 75 m2 w przypadku lokalu mieszkalnego lub 100 m2 w przypadku domu jednorodzinnego. W przypadku rodzin posiadających co najmniej troje dzieci limity maksymalnej powierzchni zostały powiększone o dodatkowe 10 m2.

Dodatkowe wsparcie - w postaci spłaty części kredytu - przewidziano w rodzinach, które korzystały z programu MdM, w których w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania liczba dzieci zwiększy się o trzecie lub kolejne po trzecim dziecko. To wsparcie może być udzielone tylko raz. Spłata części kredytu wyniesie 5% kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla dofinansowania wkładu własnego.

Dopłata będzie liczona jako iloczyn powierzchni w m2 kupowanego mieszkania lub domu (ale nie więcej niż 50 m2) i wskaźnika, który ogłosi dla danej lokalizacji Bank Gospodarstwa Krajowego. Wskaźnik przeliczeniowy ustalany będzie odrębnie dla trzech rodzajów lokalizacji, jako:
• średnia arytmetyczna 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa - w przypadku tych miast,
• średnia arytmetyczna 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie - w przypadku tych gmin,
• średnia arytmetyczna 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa i 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie, nie więcej jednak niż 120% wartości określonej dla pozostałych gmin w województwie - w przypadku gmin sąsiadujących z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Systemem pomocy państwa objęta została także budowa pierwszego mieszkania w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r. Po zakończeniu obowiązywania ustawy uprawniającej do ubiegania się o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych, z zachowaniem praw nabytych do dokonywania odliczeń w kolejnych latach, prawo do zwrotu takich wydatków nadal zachowają młodzi ludzie budujący swoje pierwsze mieszkanie (dom jednorodzinny lub - w wyniku nadbudowy lub przebudowy budynku - również lokal mieszkalny).

Zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podstawową stawką VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę - nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r., do dnia 30 września 2018 r. W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim kwota zwrotu wydatków dotyczy łącznie obojga małżonków.

Ustawa przyniesie również ważne zmiany dla rynku najmu - najem okazjonalny będą mogły oferować także firmy.

Program będzie obowiązywać w latach 2014-2018. Na jego realizację jest przeznaczona kwota 3.553 mln zł, nie licząc wydatków budżetowych w formie zwrotów części poniesionych wydatków na zakup materiałów budowlanych.

infografika


Wydruk podstrony serwisu internetowego www.transport.gov.pl

 


 

 

Zobacz, czy masz szansę na dopłatę.
Najważniejsze zasady programu


Dopłatę mogą otrzymać: rodziny, osoby samotnie wychowujące dzieci i single w wieku do 35 lat; w przypadku rodzin, jeden ze współmałżonków może mieć maksymalnie 35 lat; dopłatę można otrzymać tylko przy zakupie pierwszej w życiu nieruchomości mieszkalnej.
Rynek: nieruchomość musi pochodzić z rynku pierwotnego.
Jakie nieruchomości: dopłaty można będzie otrzymać do mieszkań o powierzchni do 75 m kw. i domów jednorodzinnych o powierzchni do 100 m kw., przy czym dopłatą objęte będzie zaledwie 50 m kw. nieruchomości (w przypadku rodzin wychowujących minimum 3 dzieci, mieszkanie może być większe - do 85 m kw, a dom 110 m kw.); zwrotowi będzie podlegała także część wydatków na materiały budowlane zakupione na budowę domu jednorodzinnego, nadbudowę albo rozbudowę budynku na cele mieszkalne czy przebudowę budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny, powierzchnie takiej inwestycji nie mogą być większe niż 75 i 100 m kw.
Kwota zwrotu części wydatków na materiały budowlane będzie obliczana na podstawie kwoty VAT wynikającej z faktur za materiały budowlane.
Limit: limit ceny 1 m kw. lokalu jest o 10 proc. wyższy niż średnia arytmetyczna dwóch ostatnich wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (wskaźnik 1,1); dla powiatów sąsiadujących z siedzibą sejmiku lub wojewody ma on wynosić maksymalnie 120 proc. limitu dla obszarów poza stolicami województw.

 Dla województwa pomorskiego na dzień 02. stycznia 2014 r. obowiazuja nastepujące limity cen za 1 m2:

Informacja kwartalna o wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, wyznaczonego dla wymienionych powyżej lokalizacji -


Gdańsk        5.165,50

gminy sąsiadujące z Gdańskiem      4.701,75

województwo pomorskie (z pominięciem powyższych)    4.238,00


Wysokość dopłaty ma wynosić 10-20 proc. kosztu odtworzenia mieszkania: 10 proc. dla singli i bezdzietnych rodzin, dodatkowe 5 procent otrzymają rodziny z dziećmi, kolejne 5 proc., jeśli w ciągu 5 lat urodzi się w rodzinie trzecie lub kolejne dziecko.
Sposób wypłacania dopłaty: wraz z ostatnią transzą zapłaty za nieruchomość.
Kredyty hipoteczne osób starających się o dopuszczenie do programu muszą mieć wartość co najmniej 50 proc. ceny mieszkania. Z kolei raty powinny być rozłożone na minimum 15 lat.
Program będzie obowiązywać przez 5 lat, od 2014 do 2018 r.
Uwaga: dopłatę trzeba będzie zwrócić, jeśli w ciągu pięciu lat beneficjent sprzeda mieszkanie, wynajmie, użyczy innej osobie, uzyska prawo własności lub współwłasności innego mieszkania.

 

   W celu uzyskania szczegółowych ustaleń nowego programu, wszystkim zainteresowanym proponujemy śledzenie strony internetowej BGK : 

                                     http://www.bgk.com.pl/programy-rzadowe-3

Cytujemy za stroną internetową BGK:

Informacje o programie Mieszkanie dla Młodych

Program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) oraz instytucjami kredytującymi.

 
     

Kto może się ubiegać o finansowe wsparcie?

„Mieszkanie dla młodych" to rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego, nowego mieszkania. Polega on na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowaniu wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Dofinansowanie ma miejsce w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania: lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, który będzie zaspokajał własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy, który do dnia nabycia mieszkania nie był:

 1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Jeżeli nabywca ubiegający się o przyznanie dofinansowania wkładu własnego jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zobowiązuje się on do:

 1. rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego,
 2. zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu (w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania),

z chwilą uzyskania własności mieszkania (nie później, niż w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania), kredytowanego z zastosowaniem finansowego wsparcia.


Na nabycie jakiej nieruchomości można otrzymać dofinansowanie wkładu własnego?

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone do nabywanego mieszkania, jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:

 1. 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
 2. 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego - w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci.


Jakie warunki musi spełnić umowa kredytowa?


Warunkiem otrzymania finansowego wsparcia jest zaciągnięcie kredytu o parametrach określonych w ustawie:

 1. w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu nieruchomości,
 2. w złotówkach,
 3. na okres co najmniej 15 lat,
 4. na nabycie nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jak będzie obliczone dofinansowanie wkładu własnego?


Kwota dofinansowanie wkładu własnego będzie obliczona jako iloczyn powierzchni wyrażonej w liczbie m² nabywanego mieszkania (ale nie więcej niż 50 m²) i ogłaszanego przez wojewodów wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni mieszkalnej, wyznaczonego dla trzech rodzajów lokalizacji nabywanych mieszkań, jako:

 1. średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa - w przypadku tych miast,
 2. średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla pozostałych gmin w województwie - w przypadku tych gmin,
 3. średnia arytmetyczna 2 ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa i 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie, nie więcej jednak, niż 120% wartości określonej dla pozostałych gmin w województwie - w przypadku gmin sąsiadujących z miastem, będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Informacja kwartalna o wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, wyznaczonego dla wymienionych powyżej lokalizacji -


Gdańsk        5.165,50

gminy sąsiadujące z Gdańskiem      4.701,75

województwo pomorskie (z pominięciem powyższych)    4.238,00

 

 

Komu przysługuje dodatkowe finansowe wsparcie?

Dodatkowe finansowe wsparcie, w formie spłaty części kredytu, może zostać przyznane małżonkom lub osobie samotnie wychowującej dziecko, które korzystają z programu „Mieszkanie dla młodych", którym w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie, bądź kolejne dziecko. Spłata części kredytu może zostać przyznana nabywcy raz. Kwota dodatkowego finansowego wsparcia przeznaczona na spłatę części kredytu wyniesie 5% kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla obliczenia kwoty dofinansowania wkładu własnego, nie więcej jednak, niż kwota pozostającego do spłaty zadłużenia kredytowego.Od kiedy będzie można skorzystać z MdM?

Wniosek o uzyskanie finansowego wsparcia w programie „Mieszkanie dla młodych" będzie można złożyć od 1 stycznia 2014 r. w instytucji kredytującej, która podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę w sprawie stosowania finansowego wsparcia.

 


Wykaz instytucji kredytujących MDM:

L.p. Nazwa Instytucji Kredytującej  Data, od której Instytucja Kredytująca przyjmuje wnioski
o finansowe wsparcie
1 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna  02.01.2014 r.
2 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  02.01.2014 r.

 

© 2023 Forma-T Nieruchomości. Wszystkie prawa zastrzeżone.